Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 72
Năm 2021 : 1.165
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Thư ký HĐ
  • Điện thoại:
   0974871944
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

   - Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

   - Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

   - Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

   - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

   - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

   - Thực hiện đúng quy định những điều giáo viên không được làm theo Điều lệ trường THCS

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944937797
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

   - Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

   - Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

   - Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

   - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

   - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

   - Thực hiện đúng quy định những điều giáo viên không được làm theo Điều lệ trường THCS

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

 • Bùi Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

   - Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

   - Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

   - Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

   - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

   - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

   - Thực hiện đúng quy định những điều giáo viên không được làm theo Điều lệ trường THCS

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

 • Lê Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0373955688
  • Email:
   huyenmithuat1981@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

   - Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

   - Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

   - Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

   - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

   - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

   - Thực hiện đúng quy định những điều giáo viên không được làm theo Điều lệ trường THCS

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

 • Phùng Kiều Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT Đội
  • Điện thoại:
   0967111166
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch, kết quả công tác tổ chức các hoạt động Đội theo chủ đề, chủ điểm của năm học

   - Tổ chức, quản lý các hoạt động của Đội Thiếu niên ở nhà trường và tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp các khu A, B.

   - Kết hợp chặt chẽ với GVCN lớp trong công tác GD HS và đẩy mạnh các phong trào hoạt động của nhà trường.

   - Phụ trách công tác văn nghệ của nhà trường.

   - Phát động các phong trào thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh

   - Chỉ đạo công tác vệ sinh, trực tuần.

   - Tuyên truyền các kỹ năng sống cho HS.

   - Thực hiện các  nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công

 • Tào Thị Tuyết Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Email:
   taohanhthcsyenthai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Ban giám hiệu nhà trường về kết quả công tác của tổ và các tổ viên.

   - Giúp Tổ trưởng thực hiện công tác quản lý tổ viên, xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ THCS+VP khu A

   - Thư ký của tổ

   - Thực hiện các  nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công

 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ
  • Điện thoại:
   0385180516
  • Email:
   thanhlanyb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Ban giám hiệu nhà trường về kết quả công tác của tổ và các tổ viên tổ THCS+VP, phụ trách CM THCS+VP khu A

   - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục

   - Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường .

   Kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong tổ thực hiện nề nếp chuyên môn, giờ giấc ra vào lớp, truy bài, hoạt động giữa giờ, vệ sinh, và các HĐ khác.

   - Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định giáo viên THCS khu A

   - Tham gia công tác khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

   - Thực hiện các  nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

Video Clip
Văn bản mới