Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 72
Năm 2021 : 1.165
 • Nguyễn Kim Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   kimphuongquyet@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

   - Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

   - Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

   - Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

   - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

   - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

   - Thực hiện đúng quy định những điều giáo viên không được làm theo Điều lệ trường THCS

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

 • Lê Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0858808188
  • Email:
   ngoctqt1978@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng các mảng công việc và các nhiệm vụ được giao.

   - Phụ trách và điều hành mọi hoạt động của Công đoàn theo quy định hiện hành ; triệu tập và chủ toạ các hoạt động của Công đoàn; tổ chức chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, Nhà nước và các cấp tới công đoàn cơ sở.

   - Xây dựng kế hoạch; quản lý chỉ đạo thực hiện và tổng kết các cuộc vận động, phong trào thi đua trong trường học.

   - Quản lý chỉ đạo và theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua của đoàn viên

   - Cùng với BGH thống kê, tổng hợp các số liệu trong các đợt thi đua của đoàn viên công đoàn.

   - Thực hiện tốt việc phối hợp với Hiệu trưởng để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

   - Trực, theo dõi quản lý các công việc khi BGH đi vắng, giải quyết các công việc được BGH uỷ quyền.

   - Cung cấp các bài viết về các nội dung, thông tin thuộc nhiệm vụ mình đảm nhiệm để đăng tải lên trang wbes trường (hoặc tự đăng tải)

   - Báo cáo công tác Công đoàn trước buổi họp HĐ. Báo cáo bằng văn bản về kết quả công tác CĐ với cấp trên.

   -Thực hiện một số NV khác do HT phân công

 • Trần Thị Bé
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư- Thủ quỹ
  • Email:
   nganhads@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu trong công tác quản lý các phòng học bộ môn,  thiết bị phục vụ cho dạy và học.

   - Sắp xếp đồ dùng, thiết bị dạy học các khu A, B

   - Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng, bổ sung theo đúng quy định,

   - Đảm bảo cung cấp phát đầy đủ, kịp thời phục vụ cho giảng, dạy,

   - Quản lý hồ sơ theo dõi, sử dụng thiết bị và thực hiện các nghiệp vụ khác theo quy định về công tác thiết bị và quản lý các phòng học bộ môn các khu A, B.

   - Theo dõi, quản lý công văn đi, đến

   - Quản lý quỹ tiền mặt.

   - Thực hiện việc thu - chi quỹ tiền mặt đúng quy định

   - Phối hợp với kế toán quản lý chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán

   - Thông tin, cung cấp số liệu về thu, chi quỹ tiền mặt, công tác tài chính công khai và theo quy định của Pháp luật.

   -Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thu chi, quản lý tài chính.

   - Thực hiện các  nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

 • Trần Đình Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383293767
  • Email:
   dinhduydc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

   - Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

   - Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

   - Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

   - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

   - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

   - Thực hiện đúng quy định những điều giáo viên không được làm theo Điều lệ trường THCS

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 • Trần Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Điện thoại:
   0857502943
  • Email:
   tranquockhanhvy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

   - Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

   - Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

   - Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

   - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

   - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

   - Thực hiện đúng quy định những điều giáo viên không được làm theo Điều lệ trường THCS

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 • Trần Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0972716724
  • Email:
   thuhienyb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

   - Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

   - Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

   - Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

   - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

   - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

   - Thực hiện đúng quy định những điều giáo viên không được làm theo Điều lệ trường THCS

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 • Triệu Thúy Xoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 8B
  • Điện thoại:
   0374093391
  • Email:
   thuyxoanthcs@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

   - Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

   - Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

   - Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

   - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

   - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

   - Thực hiện đúng quy định những điều giáo viên không được làm theo Điều lệ trường THCS

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 • Chu Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp 6B
  • Điện thoại:
   0332799877
  • Email:
   chuhong1976@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

   - Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

   - Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

   - Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

   - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

   - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

   - Thực hiện đúng quy định những điều giáo viên không được làm theo Điều lệ trường THCS

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 • Trịnh Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0973097687
  • Email:
   trinhhangty17@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Ban giám hiệu nhà trường về kết quả công tác của tổ và các tổ viên.

   - Giúp Tổ trưởng thực hiện công tác quản lý tổ viên, xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ THCS+VP khu B

   - Thư ký của tổ

   - Thực hiện các  nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

 • Lê Thị Thu Hằng (B)
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0983976258
  • Email:
   lehangyh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Ban giám hiệu nhà trường về kết quả công tác của tổ và các tổ viên.

   - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục

   - Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường .

   Kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong tổ thực hiện nề nếp chuyên môn , giờ giấc ra vào lớp, truy bài các hoạt động giữa giờ, vệ sinh.

   - Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên  và các văn bản khác.

   - Tham gia công tác khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

   -Tham mưu cho hiệu trưởng các giải pháp nâng cao chất lượng  giáo dục .

   - Thực hiện các  nhiệm vụ khác do hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phân công

Video Clip
Văn bản mới